English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

remont maistora.jpg         

ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ


Уважаеми колеги,

фирма „Успех Филтър ССБ" ЕООД Ви кани да участвате в избор на изпълнител на СМР с обект – ЕТАЖ 3 (ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА– СЕВЕРНА ЧАСТ) при следното задание:

З А Д А Н И Е:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-ПРОЗОРЦИ


     №                     ВИД СМР                          ЕД. МЯРКА [бр.]        КОЛИЧЕСТВО

       1               Изработка и монтаж на                     window{a}.jpg                     15

                        PVC-прозорци, ФИКС –

                        НЕОТВАРЯЕМИ с един

                        напречен - делител и с

                        размери:

                        височина - 0,67 м,

                        ширина – 1,67 м.

                        Цвят – бял.

                        Профил - 4-камерен.

        7              Изработка и монтаж на                      window{b}.jpg                        15

                        PVC-прозорец с едно крило -

                        отваряемо.                                                                                       

                        Размери:

                        височина 1,67 м,

                        ширина – 1,67 м.

                        Цвят – бял.

                        Профил - 4-камерен.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертите да включват:

              1. Посочените цени да са без ДДС, с включен труд и материали;

              2. Валидност в календарни дни;

              3. Срок за изпълнение в календарни дни;

              4. Предимства са референции от клиенти на фирмата;

              5. Гаранционен срок .

До конкурса ще се допускат само юридически лица, оферти от физически лица няма да бъдат разглеждани.

Извършената СМР трябва да отговаря на БДС. Моля, във вашите оферти не залагайте нискокачествени материали, за да избегнем недоразумения в процеса на работа и изпълнение на договорните отношения.

Офертите можете да подавате в деловодството на „Успех Филтър ССБ" ЕООД при Гергана Василева, тел. 02 926 88 88, в непрозрачен залепен плик, върху който ще бъде нанесен входящият номер и ще Ви бъде даден талон със същия входящ номер. Името на фирмата и лицето, което е подало офертата ще бъде записано в списък срещу подпис на вносителя. Добре е да видите, че пликът се пуска в специално направена кутия, която ще бъде отворена от комисията в деня и часа на заседанието - 22-23.11.2016 год.

След разглеждане на всички постъпили оферти ще бъде направен подбор на три фирми, предлагащи най-добри условия, които ще бъдат поканени на среща разговор за доуточняване параметрите по дейността, след което ще бъде избран изпълнител на заданието и с който ще бъде сключен договор.

Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.  Лице за контакти - Любомир Василев, тел.: 0886 100 470

        Краен срок за подаване на офертите – 21.11.2016 – понеделник, до 17:00 часа.

        Отваряне на офертите на 22-23.11.2016  год.


София, 11.11.2016                                                    Управител:

                                                                                                     Донко Ангелов

^