English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА РАБОТА

remont maistora.jpg     ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР - ЗАТВОРЕНА - ОБЯВАТА Е ИЗТЕКЛА, ИЗБРАН Е ИЗПЪЛНИТЕЛ - "МИАН КОНСУЛТ"


     Уважаеми колеги,

фирма „Успех Филтър ССБ" ЕООД Ви кани да участвате в избор на изпълнител на СМР с обект ремонт на помещение сграда, при следното техническо задание и условия:


                                                             ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: Ремонт на помещение (сграда) собственост на "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД


№                        Наименование СМР                                                   ед. м.            к-во

 1.         Армирана бетонова настилка 12 см                                               куб. м             4.40

 2.         Изграждане на преградна стена с ИТОНГ 12,5 см                        кв. м               24.00

 3.         Изграждане на преградна стена с гипсокартон 12,5 см                кв. м               54.00

 4.         Направа на отвори в тухлен зид 4,00/1,30 м за прозорци              бр.                   3

 5.         Направа на отвори в тухлен зид 4,00/3,00 м за врати                    бр.                   2

 6.         Доставка и монтаж прозорци 0,8/4,00 м един отваряем                 бр.                   4

 7.         Доставка и монтаж прозорци 1,30/4,00 м един отваряем               бр.                   3

 8.         Доставка и монтаж метална врата 3,00/4,00 м                                бр.                   2

 9.         Обръщане на врати и прозорци вътре                                              м                  98.20

10.       Обръщане на врати и прозорци вън                                                   м                  98.20

11.       Очукване на подкожушена мазилка                                                 кв. м              128.00

12.        Полагане на дълбокопроникващ грунд или шприц                        кв. м              128.00

13.        Направа на вароциментова мазилка                                               кв. м              128.00

14.        Направа на шпакловка с бял теракол                                              кв. м              384.00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертите да включват:

Посочените цени да са без ДДС с включен труд и материали.

Валидност на офертата в календарни дни.

Срок за изпълнение в календарни дни

Предимства са референции от клиенти на фирмата

Гаранционен срок

 

     До конкурса ще се допускат само юридически лица, оферти от физически лица няма да бъдат разглеждани.

     Извършената СМР трябва да отговаря на БДС .

     Офертите можете да подавате в деловодството на „Успех Филтър ССБ" ЕООД – Гергана Василева, тел. 029268888, в непрозрачен залепен плик върху който ще Ви бъде нанесен входящия номер и на Вас ще бъде даден талон със същия входящ номер. Името на фирмата и лицето, което е подало офертата ще бъде записано в списък срещу подпис на вносителя. Плика е добре да видите, че се пуска в специално направена кутия, която ще бъде отворена от комисията в деня и часа на заседанието 07 или 08 ноември 2016 год.

     След разглеждане на всички постъпили оферти ще бъде направен подбор на три фирми с най-добри условия, които ще бъдат поканени на среща разговор за доуточняване на параметри по дейността и чак тогава ще бъде избран изпълнител на заданието, с който ще бъде сключен договор.

     Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч – лице за контакти Любомир Василев, тел.: 0886100470.

     Краен срок за подаване на офертите: 04.11.2016,  до 17:00 часа.


Управител: Донко Ангелов

^